Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna

 

 

Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w zachodniej części gminy Czernichów, po południowej stronie drogi wojewódzkiej Nr 780. Zachodnia granica planu przebiega wzdłuż koryta potoku Rudno, a wschodnia granica wzdłuż rowu melioracyjnego.

Obecnie obszar planu miejscowego charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem zagospodarowania oraz użytkowania terenu - około 90% powierzchni stanowią tereny wykorzystywane rolniczo (w części pokryte skupiskami zadrzewień i zakrzewień) oraz nieużytki. Pozostałe 10% obszaru to zlokalizowana w północno-zachodniej części obszaru oczyszczalnia ścieków oraz wody płynące.

Głównym celem planu miejscowego jest umożliwienie rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie ustaleń planu do obowiązującego porządku prawnego.