OFERTA

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne ma żywotne znaczenie dla osiągania trwałego i zrównoważonego rozwoju. Służy rozważnemu gospodarowaniu przestrzenią, będącą podstawowym ale i ograniczonym w wielkości zasobem naturalnym, zapotrzebowanie na który ustawicznie wzrasta. Planowanie przestrzenne wymaga zaangażowania wielodyscyplinarnych zespołów w długotrwałe procesy planistyczne prowadzone w różnych skalach. Atrybutem zawodu urbanisty jest umiejętność jednoczesnego brania pod uwagę i łączenia wielu problemów oraz wyrażania ich w kategoriach przestrzennych. Biorąc pod uwagę wielkie zróżnicowanie miast i regionów, należy być świadomym zarówno powszechności zawodu urbanisty jak i różnic w jego pojmowaniu.

Planista przestrzenny (urbanista) jest profesjonalistą zajmującym się zarządzaniem i organizacją użytkowania przestrzeni, którego specjalnością jest wyrażanie w formach przestrzennych teoretycznych koncepcji i sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zajmujemy się sporządzaniem następujacych dokumentów:

 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • projekty decyzji: o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • opracowania ekofizjograficzne
 • prognozy skutków finansowych
 • wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
  i nieleśne
 • analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • analizy aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną

 

Projektowanie urbanistyczne

 

Zajmujemy się projektowanie układów urbanistycznych w różnej skali - od niewielkich zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po rozległe kompleksy inwestycyjne.

Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują sie wkomponowaniem w otaczający dane miejsce kontekst przyrodniczy oraz kulturowy.

W sposób możliwie najbardzoej optymalny staramy się dopasować planowanie zamierzenie budowlane do potrzeb inwestora przy jednocznesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego oraz topografii terenu.

Zakres sporządzanych przez nas projektów urbanistycznych obejmuje przede wszystkim wykonywanie koncepcji programowo - przestrzennych zagospodarowania terenów.

 

Projektowanie architektoniczne

 

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego. Nasze projekty odznaczają się funkcjonalnością oraz dopasowaniem do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

W zakresie projektowania architektonicznego oferujemy wykonanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej od stadium koncepji, poprzez projekt architektoniczno-budowlany, po projekt wykonawczy i nadzory autorskie.

Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Projektujemy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną, obiekty usługowe, użyteczności publicznej, a także magazynowe, składowe i gospodarcze.

 

Doradztwo inwestycyjne

 

Zajmujemy się wspieraniem procesu inwestycyjnego poprzez opracowywanie:

 • opinii i ekspertyz w zakresie prawa miejscowego
 • analiz możliwości inwestycyjnych dla nieruchomości
 • wniosków o wydanie warunków techniczne przyłączenia inwestycji do sieci uzbrojenia terenu
 • podkładów mapowych
 • wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wniosków o wydanie wyrysu i wypisu z obowiazujacego planu miejscowego

 

Nasz zespół tworzą doświadczeni urbaniści oraz architekci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz architektury.

Prowadzimy stałą współpracę z projektantami konstrukcji i instalacji oraz specjalistami zaangażowanymi w opracowania towarzyszące poszczególnym fazom projektu.