Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Targ 16

 

 

Obszar objęty planem miejscowym znajduje się we wschodniej części miasta Nowy Targ.

Po zachodniej stronie granica planu przebiega korytem Białego Dunajca, a od wschodu granica biegnie częściowo wzdłuż potoku Czerwonka oraz w części wzdłuż drogi krajowej nr 49. Od północnej strony granica planu biegnie osią drogi krajowej.

Głównym celem zmiany planu miejscowego jest wprowadzenie modyfikacji w zakresie ustaleń dotyczących gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę oraz ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (linie zabudowy, dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowych) w terenach zabudowy usługowej przylegająych do drogi krajowej.