Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody Kajasówka wraz z otoczeniem

 

 

Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w centralnej części gminy Czernichów (woj. małopolskie), po południowej stronie drogi wojewódzkiej Nr 780.

Głównym celem planu miejscowego jest wprowadzenie zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazowego tak na terenie rezerwatu przyrody Kajasówka, jak i w jego otoczeniu. Konieczność ochrony terenu przed niepożądaną zabudową oraz utrzymanie naturalnej przyrody, krajobrazu i wizualnych walorów obszaru są priorytetem w ustaleniach planu.

Referencje