Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica

 

 

Miejscowość Wierzbica położona jest w południowo-zachodniej części gminy Radziemice (woj. małopolskie). Od strony zachodniej obszar objęty planem miejscowym graniczy z terenami rolnymi gminy Słomniki od południa z terenami rolnymi gminy Koniusza, od strony północnej z rozległymi obszarami użytków rolnych należących do miejscowości Łętkowice.

W strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Radziemice nie istnieją tereny całościowo przygotowane pod względem planistycznym do przyjęcia szerokiego spektrum działalności produkcyjno – usługowej wraz zabezpieczeniem rezerw terenowych dla potrzeb mieszkaniowych. Zapewnienie trwałego i systematycznego rozwoju gminy wymaga stworzenia alternatywy dla dominującej funkcji produkcji rolniczej.

Szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów wprowadzają zasady ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska, wartości kulturowych oraz ustalają kierunki rozwoju systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

Referencje